برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال OK K.O.! Let's Be Heroes
WEB-DL
IMDb 7.1/10 - 1530
تمام شد - فصل : 3 - قسمت : 19
2 رای 10٫00

OK K.O .. Let's Be Heroes شخصیت شخصیتی K.0 را دنبال می کند ، و تلاش های او برای تبدیل شدن به بزرگترین قهرمان جهان در حین کار در Gar's Bodega ، یک فروشگاه فروشی قهرمان در مرکز نوار Lakewood Plaza. در کنار او بهترین دوستان و همکاران وی رادلیس ، یک بیگانه بی پروا ، خودشیفتگی و انید ، یک کارمند بزرگ خواهر مانند سر بال و همچنین قهرمانان دیگری هستند که در منطقه کار می کنند.

فصل 3 اضافه شد

جستجوی زیرنویس
ورود به پوشه
فصل 0152 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 59.2 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 86.99 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 53.99 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 74.93 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 46.11 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 66.87 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 44.28 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 60.09 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 58.79 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 77.97 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 48.93 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 72.93 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 52.8 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 78.6 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 45.07 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 65.44 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 51.49 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 74.17 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 47.17 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 72.48 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 45.39 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 67.25 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 55.32 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 80.5 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 46.99 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 66.75 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 47.44 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 69.31 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 54.65 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 76.95 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 50.1 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 65.63 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 46.25 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 67.39 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 60.36 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 87.68 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 56.44 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 81.1 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 40.27 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 58.42 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 51.54 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 74.87 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 59.7 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 83.93 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 47.6 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 70.58 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 47.6 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 73.04 MB
قسمت 25
کیفیت : 480p حجم : 47.67 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 73.15 MB
قسمت 26
کیفیت : 480p حجم : 43.76 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 61.27 MB
قسمت 27
کیفیت : 480p حجم : 51.12 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 80.57 MB
قسمت 28
کیفیت : 480p حجم : 44.34 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 62.54 MB
قسمت 29
کیفیت : 480p حجم : 49.48 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 84.39 MB
قسمت 30
کیفیت : 480p حجم : 46.93 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 74.13 MB
قسمت 31
کیفیت : 480p حجم : 40.03 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 67.96 MB
قسمت 32
کیفیت : 480p حجم : 51.23 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 87.84 MB
قسمت 33
کیفیت : 480p حجم : 48.72 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 79.32 MB
قسمت 34
کیفیت : 480p حجم : 53.39 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 79.25 MB
قسمت 35
کیفیت : 480p حجم : 57 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 98.05 MB
قسمت 36
کیفیت : 480p حجم : 46.72 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 75.81 MB
قسمت 37
کیفیت : 480p حجم : 42.77 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 70.99 MB
قسمت 38
کیفیت : 480p حجم : 53.1 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 88.62 MB
قسمت 39
کیفیت : 480p حجم : 45.42 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 74.59 MB
قسمت 40
کیفیت : 480p حجم : 51.55 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 71.14 MB
قسمت 41
کیفیت : 480p حجم : 50.27 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 77.42 MB
قسمت 42
کیفیت : 480p حجم : 52.55 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 92.25 MB
قسمت 43
کیفیت : 480p حجم : 43.09 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 70.09 MB
قسمت 44
کیفیت : 480p حجم : 42.69 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 67.1 MB
قسمت 45
کیفیت : 480p حجم : 41.22 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 71.37 MB
قسمت 46
کیفیت : 480p حجم : 45.41 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 75.88 MB
قسمت 47
کیفیت : 480p حجم : 55.94 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 95.46 MB
قسمت 48
کیفیت : 480p حجم : 47.78 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 82.56 MB
قسمت 49
کیفیت : 480p حجم : 44.72 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 73.66 MB
قسمت 50
کیفیت : 480p حجم : 48.47 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 80.17 MB
قسمت 51
کیفیت : 480p حجم : 52.64 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 84.84 MB
قسمت 52
کیفیت : 480p حجم : 110.45 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 188.85 MB
ورود به پوشه
فصل 0216 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 45.69 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 77.01 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 45.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 78.07 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 47.55 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 79.96 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 52.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 87.66 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 52.32 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 89.33 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 49.23 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 77.44 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 47.85 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 85.11 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 47.57 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 84.01 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 48.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 80.9 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 51.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 82.22 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 48.65 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 84.96 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 47.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 78.81 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 77.54 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 59.83 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 54.57 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 54.47 MB
ورود به پوشه
فصل 0319 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 359.18 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 84.31 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 168.8 MB
قسمت 02
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 274.48 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 75.64 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 139.77 MB
قسمت 03
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 226.72 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 64.18 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 118.62 MB
قسمت 04
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 260.34 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 69.57 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 131.34 MB
قسمت 05
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 302.35 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 79.18 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 149.26 MB
قسمت 06
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 149.26 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 69.44 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 132.44 MB
قسمت 07
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 280.88 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 73.92 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 140.06 MB
قسمت 08
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 258.63 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 73.07 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 133.36 MB
قسمت 09
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 292.6 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 80.97 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 146.43 MB
قسمت 10
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 489.89 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 114.47 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 231.05 MB
قسمت 11
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 272.16 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 74.7 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 139.23 MB
قسمت 12
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 263.68 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 71.58 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 133.27 MB
قسمت 13
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 254.02 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 73.23 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 131.72 MB
قسمت 14
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 277.48 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 75.58 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 139.52 MB
قسمت 15
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 234.4 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 69.73 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 123.84 MB
قسمت 16
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 303.15 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 74.47 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 145.88 MB
قسمت 17
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 308.83 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 84.26 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 158.42 MB
قسمت 18
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 768.71 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 187.76 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 367.53 MB
قسمت 19
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 حجم : 315.22 MB
کیفیت : WEB-DL 480p x264 حجم : 88.97 MB
کیفیت : WEB-DL 720p x264 حجم : 162.96 MB
4 نامزد

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

3
دیدگاه بگذارید

avatar
2 موضوعات نظر
1 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
3 نویسنده های نظر
سامیار سرتیپیYasinxNOT_Ag84x نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
xNOT_Ag84x
مهمان
xNOT_Ag84x

لطفا فصل سوم هم قرار بدهید

Yasin
مدیر

اضافه میشه بزودی

سامیار سرتیپی
مهمان
سامیار سرتیپی

خیلی بد بود

OK K.O.! Let's Be Heroes, دانلود OK K.O.! Let's Be Heroes, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال OK K.O.! Let's Be Heroes, دانلود رایگان سریال OK K.O.! Let's Be Heroes, سریال OK K.O.! Let's Be Heroes کامل , دانلود سریال OK K.O.! Let's Be Heroes با لینک مستقیم, دانلود سریال OK K.O.! Let's Be Heroes با زیرنویس فارسی, دانلود سریال OK K.O.! Let's Be Heroes 2017 با زیرنویس فارسی, دانلود سریال OK K.O.! Let's Be Heroes 2017, دانلود سریال OK K.O.! Let's Be Heroes بدون سانسور,

| | | | | | | | | | | |

دانلود سریال OK K.O.! Let's Be Heroes بدون سانسور

دانلود سریال OK K.O.! Let's Be Heroes با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید
آدرس بدون فیلتر Perdl.clubصفحه اینستاگرام ما
+